แบบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางกะปิ สน.หัวหมาก บก.น.4 ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2563

1. Home quarantine

ที่ประเภทจำนวนคนที่ตรวจ(ราย)ตรวจร่วม สน.หัวหมาก บก.น.4 สนข. ตรวจฝ่าฝืน(ราย)ตักเตือน(ราย)ดำเนินคดี(ราย)หมายเหตุ
1การตรวจ Home Quarantine

2. สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย

ที่ประเภทจำนวนสถานที่ตรวจ(แห่ง)ตรวจร่วม สน.หัวหมาก บก.น.4 สนข. ตรวจตักเตือน(ราย)ดำเนินคดี(ราย)สั่งปิด(ราย)จำนวนชุดตรวจร่วม(ชุด)จำนวนชุดตรวจ สำนักงานเขตบางกะปิ ตรวจ(ชุด)หมายเหตุจำนวนสถานที่ทั้งหมด(แห่ง)
1ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ (ฉ.8,9)
2รถเข็น , หาบเร่ , แผงลอย (ฉ.8)
3ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ (ฉ.8,9,10)
4ร้านค้าปลีก , ร้านค้าส่งขนาดย่อม , ร้านค้าส่งชุมชน ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ (ฉ.8,9)
5ตลาดสด , ตลาดน้ำ , ตลาดนัด (ฉ.8)
6ร้านเสริมสวย,ร้านตัดผมสำหรับบุรุษและสตรี(ฉ.8)
7สนามกอล์ฟหรือซ้อมฝึกกอล์ฟ (ฉ.8)
8สนามกีฬา (ฉ.8,9,10)
9สวนสาธารณะ (ฉ.8)
10สถานประกอบการประเภทสัตว์เลี้ยง (ฉ.8)
11สถานที่ดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิงให้เปิดได้ (ฉ.9)
12การถ่ายทำภาพยนตร์ โทรทัศน์ และ วิดิทัศน์(ฉ.9)
13ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า หรือสถานที่จัดนิทรรศการ (ฉ.9,10)
14คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านทำเล็บ สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย (ฉ.9,10)
15สถานที่ออกกำลังกายฟิตเน็ต (ฉ.9)
16สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม (ฉ.10)
17สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม(ฉ.9)
18สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์ (ฉ.9)
19สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง (ฉ.10)
20ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน (ฉ.10)
21สถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ นวดบริเวณใบหน้า นวดฝ่าเท้า (ฉ.10, ฉ.11)
22สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย (ฉ.10)
23สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือ โรลเลอร์เบลด (ฉ.10)
24สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ (ฉ.10)
25สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง (ฉ.10)
26โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ
27สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ (ฉ.10)
28อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา (ฉ.10)
29โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา มหาวิทยาลัย (ฉ.11)
30โรงแรม หรือสถานที่อี่นๆ เพื่อการจัดเลี้ยง งานพิธีการแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือ การจัดกิจกรรมต่างๆ (ฉ.11)
31ศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (ฉ.11)
32ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนยการค้าคอมมูนิตี้มอลล์ (ฉ.11)
33สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก(ฉ.11)(ยกเว้น การติดตั้งชั่วคราว หรือมีพื้นที่สัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม)
34สถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงและสถาน ประกอบการที่คล้ายสถานบริการ (ฉ.12)
35ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต (นอกห้าง) (ฉ.12)
36สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด (ฉ.12)
37การถ่ายทารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
38เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอล
39สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา
รวม000000000

หน่วยร่วมปฏิบัติ
ตํารวจทหารเทศกิจสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข

5. การตรวจสอบแรงงานชาวเมียนมาในสถานประกอบการ

ที่ประเภทจำนวน
1จำนวนสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่ ท่านสามารถปรับจำนวนได้ตามจำนวนสถานประกอบการที่ตรวจพบว่ามีแรงงานเมียนมา
2จำนวนสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานเมียนมาที่ดำเนินการตรวจสอบในแต่ละวัน (ไม่ต้องรวมยอดที่ได้รายงานมาแล้ว)
3จำนวนแรงงานเมียนมาที่มีใบอนุญาตทำงานในสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจสอบในแต่ละวัน (ยอดรวมแรงงานเมียนมาจากสถานประกอบการในข้อ 2)
4จำนวนแรงงานเมียนมาที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานในสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจสอบในแต่ละวัน (ยอดรวมแรงงานเมียนที่ไม่มีใบอนุญาตจากสถานประกอบการในข้อ 2)
5จำนวนแรงงานเมียนมาที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การวัดอุณหภูมิ การซักประวัติ ประวัติการสัมผัสกับบุคคลที่มีความเสี่ยง (กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยดำเนินการ)
6การสุ่มตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการสุ่มตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยดำเนินการ)
7จำนวนแรงงานเมียนมาที่ตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยดำเนินการ)
8การดำเนินการหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยดำเนินการ)